Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Vår verksamhet » Stadgar

Dokument med stadgar

Stadgar

Stadgarna för Svenska Folkdansringen är organisationens regler. Här framgår ändamål, medlemskap, avgifter, organisering med mera.

Stadgarna är ett levande material som korrigeras efterhand det behövs. Riksstämman är Folkdansringens högsta organ som kan fatta beslut om förändringar i stadgarna.

Distrikt och föreningar

Distrikt och anslutna föreningar i riksorganisationen ska följa Folkdansringens stadgar samt sina egna stadgar.

Folkdansringen har tagit fram normalstadgar för distrikt och anslutna föreningar. Normalstadgarna ska fungera som en mall. Man måste anpassa normalstadgarna till distriktet eller föreningens  ändamål och verksamhet. Ändrar Folkdansringen i sina stadgar så ändras inte stadgarna automatiskt för er förening eller distrikt. Den enskilda föreningen/distriktet måste själv revidera eller anta nya stadgar om det ska gälla för föreningen/distriktet.

Förening – normalstadgar

Normalstadgar för förening ansluten till Svenska Folkdansringen (pdf)

Distrikt – normalstadgar

Normalstadgar för distrikt i Svenska Folkdansringen (pdf)

Riksorganisationens stadgar

Svenska Folkdansringens stadgar reviderade vid Riksstämman 2016-05-22, 2020-09-13 och 2021-09-26.

Stadgar för Svenska Folkdansringens (pdf)

§ 1 ÄNDAMÅL
Mom. 1 Svenska Folkdansringen, nedan kallad Folkdansringen, är en rikstäckande organisation för alla åldrar, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur.
Mom. 2 Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång, klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk.
Mom. 3 Verksamheten ska bedrivas och vidareutvecklas under kamratliga och sunda former så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika folk och deras kultur både nationellt och internationellt.
Mom. 4 Folkdansringen är en ideell organisation, som är religiöst och partipolitiskt obunden.
§ 2 MEDLEMSKAP OCH ANSLUTNING
Mom. 1 Medlem i Folkdansringen är person som är medlem i en förening ansluten till Folkdansringen.
Mom. 2

Stödjande medlem i Folkdansringen är person som inte är medlem enligt mom. 1 men önskar stödja Folkdansringens verksamhet. Ansökan ska göras skriftligen till Folkdansringen.

Beslut om stödjande medlemskap och anslutning fattas av riksstyrelsen.

Mom. 3 Stödjande medlemskap i Folkdansringen kan beviljas organisation, institution, stiftelse som har gemensamma intressen med Folkdansringen. Ansökan ska göras skriftligt. Riksstyrelsen fattar beslut om stödjande medlemskap och anslutning.
Mom. 4 Anslutning till Folkdansringen kan beviljas en förening, som ägnar sig åt någon av de verksamheter som nämns i § 1 och som i övrigt främjar Folkdansringens syften och vill följa dess stadgar.
Mom. 5 Varje i Sverige verksam förening ansluten till Folkdansringen hänförs till ett av Folkdansringens distrikt. Förening som inte är verksam i Sverige direktansluts.
Mom. 6 En förening som önskar anslutning till Folkdansringen ska ansöka skriftligen. Efter yttrande av det berörda distriktet fattar riksstyrelsen beslut om anslutning.
Mom. 7 Anslutna föreningar ska inom en månad efter sitt årsmöte skicka in en funktionärsförteckning till Folkdansringen. Ansluten förening ska även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av riksstyrelsen.
Mom. 8 Vilande förening i Folkdansringen är förening utan regelbunden verksamhet och som önskar stödja Folkdansringen.
Förening som önskar vara ansluten som vilande förening i Folkdansringen ska göra skriftlig ansökan.
Mom. 9 Förening, vilande förening eller stödjande medlem, som åsidosätter stadgeenliga skyldigheter eller bevisligen skadar Folkdansringens verksamhet, kan uteslutas av riksstyrelsen. Utesluten förening, vilande förening eller stödjande medlem har vädjorätt hos riksstämman.
§ 3 UTMÄRKELSER
Mom. 1

Utmärkelsetecken inom Folkdansringen är följande: Förtjänsttecken i guld och silver för medlemmar

Guldplakett och silverplakett för organisationer och för personer som inte är medlemmar i Folkdansringen.

Zornmärke i guld, silver och brons samt diplom till förtjänta spelmän. Dessutom har distrikten möjlighet att dela ut egna förtjänsttecken.

Mom. 2 En person som inte är medlem, men som på ett framstående sätt främjat Folkdansringens verksamhet, kan utses till hedersmedlem. Beslut fattas av riksstyrelsen.
§ 4 VERKSAMHETSÅR OCH MEDLEMSAVGIFTER
Mom. 1 Folkdansringens verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår.
Mom. 2 Medlemsavgift till Folkdansringen betalas av ansluten förening enligt grunder som fastställs av riksstämma att gälla från och med följande kalenderår.
Mom. 3 För innehavare av Folkdansringens förtjänsttecken i guld betalar den ansluten förening ingen medlemsavgift.
Mom. 4 Avgift till Folkdansringen för stödjande medlem och vilande förening betalas enligt grunder som fastställs av riksstämma att gälla från och med följande kalenderår.
§ 5 DISTRIKT
Mom. 1 Beslut om distriktsindelning för Folkdansringen fattas av riksstämman. Distrikten är en del av Folkdansringen.
Mom. 2 Distrikt arbetar efter stadgar som godkänts av riksstyrelsen.
Mom. 3 Distrikt ska inom en månad efter årsmöte skicka in en godkänd verksamhets- berättelse med ekonomisk redovisning och en funktionärsförteckning till Folkdansringen. Distrikt ska även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av riksstyrelsen.
§ 6 RIKSSTÄMMA
Mom. 1 Riksstämma är Folkdansringens högsta beslutande instans.
Mom. 2 Ordinarie riksstämma hålls varje år före september månads utgång.
Mom. 3 Till riksstämma kallas ombud som representanter för de anslutna föreningarna. Ombud utses distriktsvis bland medlemmarna i de till distriktet anslutna föreningarna. Oavsett storlek har varje distrikt rätt att representeras av 2 ombud. De distrikt som har minst 650 inrapporterade och betalande medlemmar året före stämman har rätt att representeras av ytterligare ett ombud.
Mom. 4 Varje medlem, stödjande medlem och hedersmedlem har rätt att med yttrande- och förslagsrätt delta i riksstämman.
Mom. 5

Riksfunktionärer som valts av riksstämma bör närvara vid riksstämman.

I övrigt har riksstyrelsen rätt att kalla de personer som bedöms behöva närvara vid riksstämman.

Mom. 6 Kallelse till ordinarie riksstämma ska sändas till anslutna föreningar och distrikt minst sex månader i förväg.
Mom. 7 Motioner till ordinarie riksstämma ska vara riksstyrelsen tillhanda senast fem månader före stämmans hållande.
Mom. 8 Riksstyrelsen ska upprätta förslag till föredragningslista för ordinarie riksstämma. Förslaget ska sändas till ombuden och kallade deltagare senast fem veckor före stämman tillsammans med verksamhets- och revisionsberättelse för det föregående verksamhetsåret samt övriga stämmohandlingar.
Mom. 9 Till att leda stämmoförhandlingarna väljer riksstämman två stämmoordförande. Dessutom väljs minst två stämmosekreterare samt två protokolljusterare och två rösträknare.
Mom. 10

Varje närvarande ombud har en röst. Med undantag för vad som anges i § 10 och

§ 11 fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av tjänstgörande stämmoordförande, utom vid personval då lotten avgör.

Mom. 11 Röstning sker öppet, om inte annat beslutas.
Mom. 12 Vid ordinarie riksstämma ska förekomma:
Stämmans öppnande samt beslut om dess behöriga utlysande
Fastställande av röstlängd, föredragningslista och arbetsordning
Val av stämmofunktionärer enligt mom. 9 ovan
Behandling av riksstyrelsens och revisorernas berättelser för de föregående verksamhetsåret
Behandling av frågan om ansvarsfrihet för riksstyrelsen och övriga funktionärer
Behandling av propositioner och motioner
Beslut om sektioner och deras verksamhet samt antal ledamöter i varje sektion, samt antal ledamöter i Zornmärkesnämndens sekretariat
Beslut om arvoden, traktamenten och reseersättningar
Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år samt medlemsavgift för året därefter

Val av riksfunktionärer för perioden om två år enligt följande;

Vid jämna år väljs:

Riksordföranden och fyra riksstyrelseledamöter

Hälften av antalet ledamöter, varav en ledamot väljs till sammankallande i beslutande sektioner

Två ledamöter, varav en väljs till sammankallande i valberedningen En revisor och en suppleant

Ordförande i Zornmärkesnämndenssekretariat

Zornmärkesnämndens jury

Vid udda år väljs:

Rikskassör och fyra riksstyrelseledamöter

Hälften av antalet ledamöter i beslutade sektioner

Två ledamöter i valberedningen

En revisor och en suppleant

Sekreterare och ledamot i Zornmärkesnämndenssekretariat Avslutning

Mom. 13 Riksstyrelsen har rätt att kalla till extra riksstämma. Kallelse till extra riksstämma samt förslag till föredragningslista ska sändas till anslutna föreningar minst en månad i förväg.
Mom. 14 Extra riksstämma ska sammankallas av riksstyrelsen om minst 1/5 av Folkdansringens föreningar kräver det eller om revisorerna kräver det. Uppfyller inte riksstyrelsen inom skälig tid ett sådant krav, ska revisorerna kalla till extra riksstämma.
Mom. 15

Vid riksstämma ska det föras protokoll, vilket ska justeras av respektive tjänstgörande stämmoordförande jämte valda protokolljusterare.

Justerat protokoll ska sändas till stämmoombud, föreningar, distrikt och riksfunktionärer senast två månader efter riksstämman.

§ 7 RIKSSTYRELSEN
Mom. 1 Folkdansringens verksamhet leds av en riksstyrelse. Denna är mellan riksstämmorna organisationens högsta beslutande instans.
Mom. 2 Riksstyrelse väljs av riksstämma. I riksstyrelsen ska ingå:
a) riksordförande, 1:e vice riksordförande, 2:e vice riksordförande, rikskassör.
b) tre riksstyrelseledamöter
c) en riksstyrelseledamot från varje sektion
Ledamöterna enligt punkt a utgör riksstyrelsens verkställande utskott.
Mom. 3 Riksstyrelsen sammanträder minst två gånger per år.
Mom. 4 Riksstyrelsen är beslutsmässig då minst 3/5 av antalet ledamöter är närvarande. Beslut ska biträdas av minst hälften av styrelsens ledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Mom. 5 Verkställande utskottet avgör ärenden som riksstyrelsen hänskjutits dit, eller som är så brådskande att de inte kan behandlas av riksstyrelsen i dess helhet.
Mom. 6 Verkställande utskottet är beslutsmässigt då minst tre av ledamöterna är närvarande. Beslut ska biträdas av minst tre av ledamöterna.
Mom. 7 Folkdansringens firma tecknas av riksordföranden eller 1:e vice riksordföranden tillsammans med rikskassör eller 2:e vice riksordförande.
Mom. 8 Riksstyrelsen kan för Folkdansringens räkning sluta samarbetsavtal med myndighet, institution eller annan organisation, som har gemensamma intressen med Folkdansringen.
Mom. 9 Riksstyrelsen, valberedningen och revisorerna ska arbeta efter instruktioner fastställda av riksstämma. Verkställande utskott och övriga befattningshavare ska arbeta efter uppdragsbeskrivningar fastställda av riksstyrelsen.
§ 8 FOLKDANSRINGENS TIDSKRIFT
Riksstyrelsen utser redaktion och ansvarig utgivare för Folkdansringens tidskrift.
§ 9 REVISION
Mom. 1 För granskning av Folkdansringens räkenskaper, verksamhet och förvaltning utses två revisorer och två suppleanter för dessa.
Mom. 2 Revision för ett verksamhetsår ska vara avslutad senast 1 mars påföljande år.
§ 10 STADGEÄNDRING
Ändring av Folkdansringens stadgar sker genom likalydande beslut med 2/3 majoritet av de röstberättigade vid två på varandra följande ordinarie riksstämmor.
§ 11 UPPLÖSNING AV FOLKDANSRINGEN
Mom. 1 Beslut om upplösning av Folkdansringen kan endast fattas av ordinarie riksstämma. Beslutet måste biträdas av minst 4/5 av de röstberättigade. För att vinna laga kraft ska beslutet bekräftas på följande ordinarie riksstämma. Även då krävs att beslutet biträds av minst 4/5 av de röstberättigade.
Mom. 2 Eventuella tillgångar ska vid Folkdansringens upplösning användas till verksamhet, som överensstämmer med Folkdansringens syften. Beslut om disposition av medlen fattas av den sista ordinarie riksstämman.

 

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen  och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!