Verksamhetsplan 2022-2023

Klippan Amatörernas Folkdanslag

Mål och måluppfyllelse

Klippan Amatörernas Folkdanslaghar enligt stadgarna som syfte och mål ”att sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur. Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, sång, musik, klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk.” Föreningen är politiskt och religiöst obunden och är öppen för alla åldrar och för alla som är intresserade. Stadgarna säger att ”verksamheten ska bedrivas under kamratliga och sunda former så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika folk och dess kultur”.

Föreningens kärnverksamhet är folkdans, folklig dans och folkmusik, men även dräktkultur, slöjd och olika typer av hantverk m.m. är en viktig del. Under senare år har det vuxit fram ett allt tätare samarbete med andra folkdansföreningar. Vi har regelbundna utbyten med Kullagillet i Höganäs, Brogårdagillet i Bjuv, Trehäradsbygdens Folkdansgille i Dösjebro, Örkelljunga-bygdens folkdanslag m.fl. lag från norra och västra Skåne. Våra utbyten har fördjupat vänskapen mellan våra lag och bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi har också regelbundna dans- och musikutbyten med folkdansföreningar från andra länder i Europa. Vi har sedan länge haft goda och givande kontakter med Sakskøbings Folkedansere i Danmark, samt Augsburger Volkstanzkreis och Trachtengruppe Löffingen i Tyskland. Se även vår websida https://folkdansringen.se/klippan/

Verksamheter under 2022-23

Vår övergripande plan är att vår verksamhet i stort ska kunna återgå till det normala, såsom vi arbetat de senaste åren inom vår förening.

I Gråmanstorps bygdegårds stora sal har vi nästan varje onsdagkväll, utom i juli-augusti, träning, dansutlärning och gemytlig samvaro. Varje år blir det c:a 38 sådana kvällar, med i genomsnitt 20 deltagare som kommer dit per gång. Folkdanslaget har för närvarande totalt 32 medlemmar, men vi besöks också flitigt av andra folkdansföreningar, och vi besöker dem. Varje verksamhetsår har vi haft c:a 12 sådana samdanstillfällen. Två gånger årligen har vi också anordnat en större danstillställning, där folkdanslag från hela Skånedistriktet inbjuds. Dessa, för verksamheten värdefulla, utbyten ska i någon form återupptas under 2022-23.

Träningen leder till att vi kan göra uppvisningar i och utanför Klippans kommun. I juni månad medverkar vi normalt vid nationaldagsfirandet i Elfdalen, oftast med någon uppvisning. Under några år har vi deltagit aktivt i midsommarfirandet vid Tingsgården i Stidsvig, och i samband med midsommar har vi uppvisningar vid olika äldreboenden i kommunen. Första söndagen i juli brukar vi medverka under Möllornas dag vid Ruveröds kvarn. Detta har också blivit en tradition. Vår intention är att medverka med uppvisningar då möjlighet och tillfälle ges, så även kommande år.

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet måste vi ha spelmän och dansledare. De ställer upp ideellt för oss (utom vid de större danssammankomsterna), men har tyvärr en relativt lång resväg varje ons­dag och vid våra uppvisningar. Vi har 2 dansledare och 1-3 spelmän. De bor samtliga på annan ort än Klippan. Vi behöver bidra till deras resekostnader för att det ska bli ekonomiskt möjligt för dem att komma till övningar, uppvisningar m.m. Vi ersätter dessutom övriga föreningsmedlemmar som kör med egen bil till möten, kurser, utbilningar och aktiviteter som behövs och gagnar vår verksamhet (årsmöten och andra infoträffar arrangerade av distriktet, inköp till ljusstöpning osv.).

Vidare deltar medlemmarna i olika kurser som anordnas dels av Skånedistriktet och dels av Riksorganisationen. Kurserna kan bestå i inlärning av nya danser med någon speciell inriktning, dräktsömnad, hantverk m.m. För ledarna och musikerna är det även kurser i dansledarskap, musikkurser etc. Skånedistriktet har annonserat att dessa kurser nu ska återupptas, men omfattningen 2022-23 kan vi bara i nuläget gissa. Föreningen står helt för kostnaden för medlemmarnas deltagande. Behovet av att regelbundet delta i dessa kurser kommer att finnas kvar framöver.

De flesta år har vi på våren ett större dansläger med övernattning, då vi intensivtränar danser, lär nya dansarter m.m. Större delen av kostnaden för dessa står medlemmarna själva för, men en del betalas av föreningen. Även dessa träningsläger strävar vi efter att återuppta.

Medlemmarna besöker även olika dans- och musikevenemang, som exempelvis några av de många spelmansstämmorna och större evenemang inom Sverige och Europa. Dessa besök betalas oftast av den enskilde medlemmen, men kan i vissa fall subventioneras av föreningen.

Lokal

Vi hyr ovanvåningen i Gråmanstorps bygdegård sedan många år som föreningslokal. Denna utnyttjas för en rad ändamål. Lokalen är inredd för att vi ska kunna hålla möten av olika slag där, och även att kurser i olika hantverk ska kunna hållas där samt att vi kan ha ”workshops” för ljusstöpning, kransbindning m.m. Lokalen fungerar också bl.a. som kontor för vår admi­nistration och som lager för våra inventarier.

Enligt vårt hyresavtal med styrelsen för Gråmanstorps Bygdegårdsförening indexuppräknas vår hyra varje år och uppgår för 2022 till 16 731:- och för 2023 till 17 065:-. Den inkluderar då egen föreningslokal, tillgång till stora salen där vi dansar varje onsdag, samt att vi har en fredag och en lördag då vi kan an­ordna danssammankomster för flera folkdanslag. Då ingår även en annan sal, där vi kan servera kaffe och förtäring till gästerna. Vi har också tillgång till fullständigt kök med köks- och serveringsutrustning.

Lokalen är delvis anpassad för personer med rörelsehinder, i form av ramp och handikapp-toalett.

Framtiden

Som alla föreningar inriktade mot folklig kultur, musik och dans brottas vi med ett nyrekryte-ringsproblem. Vi blir alla äldre, och det gäller att föreningen fylls på med nya, glada dansare och musiker. Vi har hittills haft en viss framgång, men det behövs ännu större ansträngningar. Med informationsblad, som delas ut vid olika tillfällen, och med hjälp av vår websida försöker vi locka intresserade till vår verksamhet. Nyrekryteringen ställer speciella krav nu i samband med coronapandemin.

En viktig sak är utbytet med andra folkdanslag, som vi medvetet fördjupat under senare år, och som vi vidare kommer att utveckla. Dessa samdanser ger mycket glädje och är betydelse-fulla för att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet. Vi tänker återuppta dessa gemensamma danser, så snart restriktionerna tillåter.

Medlemmarna i föreningen har ett behov av att delta i kurser för att utveckla sig själva och syftet med vår förening. Vi planerar att utvidga kursdeltagandet under kommande år, i den mån lämpliga kurser anordnas.

Finansiering

Medlemmarna betalar en medlemsavgift varje år, och som höjs något vid behov. Av medlemsavgiften ska vi sedan betala en del till Skånedistriktet och en del till Riksorga-nisationen. Även nu under pandemiåren måste dessa centrala avgifter erläggas, medan vi slopade vår egen avgiftsdel under 2021, för att vi inte hade någon verksamhet vårarna 2020 och 2021. Detta har inneburit en förlust för föreningen, men nödvändig för att behålla medlemmarna.

Utöver medlemsavgiften betalar medlemmarna avgifter vid fester, arrangemang osv. Men mycket ideellt arbete läggs ner för att ro verksamheten i land, av styrelseledamöter, av dansledare, med lokalvård m.m. För många är våra häradsdräkter också viktiga. Arbetet med dem stämmer väl överens med våra mål och stadgar. Dräktskicket är en viktig del av vårt kulturarv, och att skaffa och underhålla dräkterna medför en betydande kostnad för medlemmarna. Dock har vi inget krav på att man måste ha en egen häradsdräkt. Den är ju ett finplagg som endast används vid uppvisningar och större sammankomster eller vid speciella tillfällen.

Vi får ett mindre aktivitetsstöd från Studieförbundet Vuxenskolan, beroende av hur många som närvarar vid övningstillfällena och andra aktiviteter. Eftersom vi inte haft någon större verksamhet det senaste året har detta stöd i stort sett uteblivit. Men vi hoppas under de kommande åren 2022-23 att det ska återkomma.

Vi har vanligtvis planerar vi för tre årliga lotterier, dels vårt traditionella lotteri i Klippans centrum under julskyltningssöndagen, en tradition som funnits i minst 50 år, dels två 2-dagars varulotterier som vi brukat få lov att sätta upp vid Ica Kvantum i Klippan. Dessa lotterier vet vi i nuläget inte om vi kommer att kunna anordna de kommande två åren. För uppvisningar i samband med nationaldagen, midsommarfirande samt Möllornas dag brukar vi erhålla gage för vårt deltagande. Hur det ser ut 2022-23 vet vi inte, men vi har blivit tillfrågade om uppvisningar vid Tingsgården i Stidsvig midsommarafton 2022.

Som ett tack för de bidrag vi erhållit från kommunen har vi under ett stort antal år dansat och musicerat på äldreboenden i kommunen utan någon ytterligare ersättning, bl.a. i samband med midsommar. Finns intresse och önskemål är det något vi planerar att göra även under 2022 och 2023.

Slutord

Vi hoppas och önskar att våra medlemmar även under dessa år och många år framåt har möjlighet att lägga ner mycket engagemang och att ideellt arbeta för föreningens fortlevnad, att de flitigt deltar i verksamheten och hjälper till visa upp föreningen och dess verksamhet på ett positivt sätt. Vår förhoppning och vårt mål är även att vi de kommande åren kan öka vårt medlemsantal och vår verksamhet.

Per-Eskil Persson
Ordförande, Klippan Amatörernas Folkdanslag

spacer