Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Välj en sida

Hem » Vår verksamhet » Stadgar » Stadgar Svenska Folkdansringen

Stadgar för Svenska Folkdansringen

Stadgar reviderade vid Riksstämman i Karlskrona 2016-05-22

Här hittar du stadgarna i pdf-fil

§ 1 ÄNDAMÅL
Mom 1 Svenska Folkdansringen, nedan kallad Folkdansringen, är en rikstäckande organisation för alla åldrar, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur.
Mom 2 Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång, klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk.
Mom 3 Verksamheten ska bedrivas och vidareutvecklas under kamratliga och sunda former så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika folk och deras kultur både nationellt och internationellt.
Mom 4 Folkdansringen är en ideell organisation, som är religiöst och partipolitiskt obunden.
§ 2 MEDLEMSKAP OCH ANSLUTNING
Mom 1 Medlem i Folkdansringen är person som är medlem i en förening ansluten till Folkdansringen.
Mom 2

Stödjande medlem i Folkdansringen är person som inte är medlem enligt mom 1

men önskar stödja Folkdansringens verksamhet. Ansökan ska göras skriftligen till Folkdansringen.

Beslut om stödjande medlemskap och anslutning fattas av riksstyrelsen.

Mom 3 Stödjande medlemskap i Folkdansringen kan beviljas organisation, institution, stiftelse som har gemensamma intressen med Folkdansringen. Ansökan ska göras skriftligt. Riksstyrelsen fattar beslut om stödjande medlemskap och anslutning.
Mom 4 Anslutning till Folkdansringen kan beviljas en förening, som ägnar sig åt någon av de verksamheter som nämns i § 1 och som i övrigt främjar Folkdansringens syften och vill följa dess stadgar.
Mom 5 Varje i Sverige verksam förening ansluten till Folkdansringen hänförs till ett av Folkdansringens distrikt. Förening som inte är verksam i Sverige direktansluts.
Mom 6

En förening som önskar anslutning till Folkdansringen ska ansöka skriftligen.

Efter yttrande av det berörda distriktet fattar riksstyrelsen beslut om anslutning.

 

Mom 7 Anslutna föreningar ska inom en månad efter sitt årsmöte skicka in en funktionärsförteckning till Folkdansringen. Ansluten förening ska även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av riksstyrelsen.
Mom 8

Vilande förening i Folkdansringen är förening utan regelbunden verksamhet och

som önskar stödja Folkdansringen.

  Förening som önskar vara ansluten som vilande förening i Folkdansringen ska göra skriftlig ansökan.
Mom 9 Förening, vilande förening eller stödjande medlem, som åsidosätter stadgeenliga skyldigheter eller bevisligen skadar Folkdansringens verksamhet, kan uteslutas av riksstyrelsen. Utesluten förening, vilande förening eller stödjande medlem har vädjorätt hos riksstämman.
   
§ 3 UTMÄRKELSER
Mom 1

Utmärkelsetecken inom Folkdansringen är följande:

Förtjänsttecken i guld och silver för medlemmar

Guldplakett och silverplakett för organisationer och för personer som inte är

medlemmar i Folkdansringen.

Zornmärke i guld, silver och brons samt diplom till förtjänta spelmän.

Dessutom har distrikten möjlighet att dela ut egna förtjänsttecken.

Mom 2 En person som inte är medlem, men som på ett framstående sätt främjat Folkdansringens verksamhet, kan utses till hedersmedlem. Beslut fattas av riksstyrelsen.
§ 4 VERKSAMHETSÅR OCH MEDLEMSAVGIFTER
Mom 1 Folkdansringens verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår.
Mom 2 Medlemsavgift till Folkdansringen betalas av ansluten förening enligt grunder som fastställs av riksstämma att gälla från och med följande kalenderår.
Mom 3 För innehavare av Folkdansringens förtjänsttecken i guld betalar den ansluten förening ingen medlemsavgift.
Mom 4 Avgift till Folkdansringen för stödjande medlem och vilande förening betalas enligt grunder som fastställs av riksstämma att gälla från och med följande kalenderår.
§ 5 DISTRIKT
Mom 1

Beslut om distriktsindelning för Folkdansringen fattas av riksstämman. Distrikten är en del av Folkdansringen.

Mom 2 Distrikt arbetar efter stadgar som godkänts av riksstyrelsen.
Mom 3 Distrikt ska inom en månad efter årsmöte skicka in en godkänd verksamhets-berättelse med ekonomisk redovisning och en funktionärsförteckning till Folkdansringen. Distrikt ska även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av riksstyrelsen.
§ 6 RIKSSTÄMMA
Mom 1 Riksstämma är Folkdansringens högsta beslutande instans.
Mom 2 Ordinarie riksstämma hålls vartannat år före maj månads utgång.
Mom 3 Till riksstämma kallas 61 ombud som representanter för de anslutna föreningarna. Ombud utses distriktsvis bland medlemmarna i de till distriktet anslutna föreningarna. Oavsett storlek har varje distrikt rätt att representeras av 2 ombud. Antalet ytterligare ombud beräknas efter det antal medlemmar för vilka avgift till Folkdansringen betalats under verksamhetsåret närmast före det år stämman hålls. Beräkningen sker efter uddatalsmetoden.
Mom 4 Varje medlem, stödjande medlem och hedersmedlem har rätt att med yttrande-   och förslagsrätt delta i riksstämman.
Mom 5

Riksfunktionärer som valts av riksstämma bör närvara vid riksstämman.

I övrigt har riksstyrelsen rätt att kalla de personer som bedöms behöva närvara vid riksstämman.

Mom 6

Kallelse till ordinarie riksstämma ska sändas till anslutna föreningar och distrikt

minst åtta månader i förväg.

Mom 7 Motioner till ordinarie riksstämma ska vara riksstyrelsen tillhanda senast fem månader före stämmans hållande.
Mom 8

Riksstyrelsen ska upprätta förslag till föredragningslista för ordinarie riksstämma.

Förslaget ska sändas till ombuden och kallade deltagare senast fem veckor före stämman tillsammans med verksamhets- och revisionsberättelse för de två senaste verksamhetsåren samt övriga stämmohandlingar.

Mom 9 Till att leda stämmoförhandlingarna väljer riksstämman två stämmoordförande. Dessutom väljs minst två stämmosekreterare samt två protokolljusterare och två rösträknare.
Mom 10

Varje närvarande ombud har en röst. Med undantag för vad som anges i § 10 och

§ 11 fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som

biträds av tjänstgörande stämmoordförande, utom vid personval då lotten avgör.

Mom 11 Röstning sker öppet, om inte annat beslutas.
Mom 12 Vid ordinarie riksstämma ska förekomma:
  a)     Stämmans öppnande samt beslut om dess behöriga utlysande
  b)     Fastställande av röstlängd, föredragningslista och arbetsordning
  c)      Val av stämmofunktionärer enligt mom 9 ovan
  d)     Behandling av riksstyrelsens och revisorernas berättelser för de två
föregående verksamhetsåren
  e)     Behandling av frågan om ansvarsfrihet för riksstyrelsen och övriga
funktionärer
  f)      Behandling av propositioner och motioner
  g)     Beslut om sektioner och deras verksamhet samt antal ledamöter i
varje sektion, samt antal ledamöter i Zornmärkesnämndens sekretariat
  h)     Beslut om arvoden, traktamenten och reseersättningar
  i)       Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för
kommande två verksamhetsår
  j)       Val av följande riksfunktionärer för perioden fram till slutet av nästa
ordinarie riksstämma:
  1) Riksstyrelseledamöter enligt § 7 mom 2 a och 2 b
 

2) Ledamöter i sektionerna. I varje sektion utser riksstämman en
ledamot att vara sammankallande.

Denne eller en annan ledamot väljs av riksstämman att vara ledamot i riksstyrelsen

  3) Valberedning bestående av ordförande och tre ledamöter
  4) Ledamöter i Zornmärkesnämndens sekretariat
  k)     Val av revisorer och suppleanter för dessa enligt § 9 mom 1 för kommande
två verksamhetsår
  l)       Tillsättande av Zornmärkesnämndens jury enligt gällande Statuter för
Zornmärket
  m)   Avslutning
Mom 13 Riksstyrelsen har rätt att kalla till extra riksstämma. Kallelse till extra riksstämma samt förslag till föredragningslista ska sändas till anslutna föreningar minst en månad i förväg.
Mom 14

Extra riksstämma ska sammankallas av riksstyrelsen om minst 1/5 av

Folkdansringens föreningar kräver det eller om revisorerna kräver det.

Uppfyller inte riksstyrelsen inom skälig tid ett sådant krav, ska revisorerna kalla till extra riksstämma.

Mom 15

Vid riksstämma ska det föras protokoll, vilket ska justeras av respektive tjänstgörande stämmoordförande jämte valda protokolljusterare.

Justerat protokoll ska sändas till stämmoombud, föreningar, distrikt och riksfunktionärer senast två månader efter riksstämman.

§ 7 RIKSSTYRELSEN
Mom 1

Folkdansringens verksamhet leds av en riksstyrelse. Denna är mellan

riksstämmorna organisationens högsta beslutande instans.

Mom 2 Riksstyrelse väljs av riksstämma. I riksstyrelsen ska ingå:
  a)     riksordförande, 1:e vice riksordförande, 2:e vice riksordförande, rikskassör.
  b)     tre riksstyrelseledamöter
  c)      en riksstyrelseledamot från varje sektion
  Ledamöterna enligt punkt a utgör riksstyrelsens verkställande utskott.
Mom 3 Riksstyrelsen sammanträder minst två gånger per år.
Mom 4 Riksstyrelsen är beslutsmässig då minst 3/5 av antalet ledamöter är närvarande. Beslut ska biträdas av minst hälften av styrelsens ledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Mom 5

Verkställande utskottet avgör ärenden som riksstyrelsen hänskjutits dit, eller som

är så brådskande att de inte kan behandlas av riksstyrelsen i dess helhet.

Mom 6 Verkställande utskottet är beslutsmässigt då minst tre av ledamöterna är närvarande. Beslut ska biträdas av minst tre av ledamöterna.
Mom 7 Folkdansringens firma tecknas av riksordföranden eller 1:e vice riksordföranden tillsammans med rikskassör eller 2:e vice riksordförande.
Mom 8

Riksstyrelsen kan för Folkdansringens räkning sluta samarbetsavtal med

myndighet, institution eller annan organisation, som har gemensamma intressen med Folkdansringen.

Mom 9 Riksstyrelsen, valberedningen och revisorerna ska arbeta efter instruktioner fastställda av riksstämma. Verkställande utskott och övriga befattningshavare ska arbeta efter uppdragsbeskrivningar fastställda av riksstyrelsen.
§ 8 FOLKDANSRINGENS TIDSKRIFT
  Riksstyrelsen utser redaktion och ansvarig utgivare för Folkdansringens tidskrift.
§ 9 REVISION
Mom 1 För granskning av Folkdansringens räkenskaper, verksamhet och förvaltning  utses två revisorer och två suppleanter för dessa.
Mom 2 Revision för ett verksamhetsår ska vara avslutad senast 1 mars påföljande år.
§ 10 STADGEÄNDRING
 

Ändring av Folkdansringens stadgar sker genom likalydande beslut av två på

varandra följande ordinarie riksstämmor. Ändring kan även ske efter beslut av en riksstämma om ett sådant beslut biträds av minst 48 ombud.

§ 11 UPPLÖSNING AV FOLKDANSRINGEN
Mom 1 Beslut om upplösning av Folkdansringen kan endast fattas av ordinarie riksstämma. Beslutet måste biträds av minst 4/5 av de röstande. För att vinna laga kraft ska beslutet bekräftas på följande ordinarie riksstämma. Även då krävs att beslutet biträds av minst 4/5 av de röstande.
Mom 2 Eventuella tillgångar ska vid Folkdansringens upplösning användas till verksamhet, som överensstämmer med Folkdansringens syften. Beslut om disposition av medlen fattas av den sista ordinarie riksstämman.

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här