Kulturpolitiskt program

När Svenska Folkdansringen firar 100 år 2020 vill vi kunna säga att vi har påverkat den kulturpolitiska debatten i Sverige.

Svenska Folkdansringen, (nedan Folkdansringen) vill verka i hela landet med ett gemensamt intresse för den folkliga kulturen. Folkdansringen är en självklar mötesplats för alla som vill uppleva folklig dans, musik, dräkt och slöjd och som vill verka och utvecklas inom amatörkulturen. Vi sprider kunskap om svensk bygdekultur genom att över generationerna umgås naturligt i vardagen. Folkdansringen vill främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Vi vill särskilt stärka vår verksamhet för barn och unga. I samarbete med andra inom genren stärker vi samarbete för mångfald också inom folkdansringen. Vår verksamhet skall öka tillgängligheten för funktionshindrade. Vår riksomfattande organisation erbjuder folkmusik, dans samt kunskap om dräkt och slöjd i hela landet och stärker ett levande kulturliv även utanför storstadsområdena.

Sverige är ett land som står för demokrati och rättvisa i hela världen och Folkdansringen förvaltar det kulturarv som samhället byggts upp på. Det gör vi på grundvalen att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Med trygghet i våra egna rötter blir vi brobyggare med stor öppenhet mot andra kulturer. Vi vill erbjuda alla att komma med. Som folkrörelse drivs vi av den grundläggande värderingen att vi i gemenskap som kulturbärare vårdar och utvecklar folklig kultur. Det betyder att vi bevarar, utvecklar, nyskapar kulturellt arbete.

Folkdansringen, våra distrikt och föreningar väljer själva i vilken omfattning de driver verksamhet. Detta gör att föreningarna inte ser likadana ut. Demokratin stärks genom medinflytande, kamratskap, gemenskap och förståelse som ger frihet att skapa en bred verksamhet med många olika ämnen och utseende på föreningarna.

Folklig dans och folkmusik är vårt kännemärke

 • Folkdansringen är mest känd genom folkdansen. Men dans är ett omfattande ämnesområde som medlemmarna får en bred kunskap om och som vi för vidare i vår utåtriktade verksamhet; på kurser, uppvisningar och spel- och dansstämmor och festivaler.
 • På olika kurser studeras dansens historia och utveckling. Genom konferenser och utbyten träffas dansare och spelmän för att lära av varandra och utbyta erfarenheter.

Samverkan mellan dans och musik grunden

 • Musik är också ett vittomfattande begrepp. Folkdansringen har valt att arbeta med den folkliga musiken. Vi betonar givetvis sambandet mellan dans och musik. De spelmän som är medlemmar i Folkdansringen deltar på olika sätt genom kurser, seminarier, spelmansstämmor och uppspelningar. Många föreningar har dessutom egna spelmansgrupper.

Riksspelmanskapet - Zornmärket

 • Folkdansringen ansvarar för Zornmärket, ett uppskattat spelmansmärke som utdelas till förtjänta spelmän. Märket är den synliga delen av den gåva som Emma Zorn överlämnade till Folkdansringen. Genom uppspelningar som sker varje år för detta märke, stimuleras spelmännen att bevara en genuin folklig tradition. Den spelman som tilldelas Zornmärket i silver får också rätten att kalla sig riksspelman.

Att skapa väcker lust och engagemang

 • Folkligt dräktskick är ett annat verksamhetsområde som många av Folkdansringens medlemmar engagerar sig för. Genom att lära ut bygdedräktens historia, dess sociala funktion och hur den burits vid olika tillfällen i gången tid, vill vi skapa en förståelse för bygdedräkten som sådan, men också visa att dräkten har betytt mycket för sammanhållning och sockengemenskap.
 • Slöjd är en verksamhetsgren med nära anknytning till bygdedräkten. Men det finns mycket mera av handslöjd och gamla hantverkstraditioner. Genom att stimulera skaparlust och fantasi blir det naturligt att ta tillvara de gamla slöjdarterna, lära tekniken och hålla den levande i framtiden. Slöjdarter som vävning, sömnad, växtfärgning, silversmide, gjutning, halmslöjd och träslöjd är några exempel på områden som medlemmarna i Folkdansringen arbetar med.

Forskning och utveckling hänger samman

 • Forskning, uppteckning och utbildning bedrivs också inom Folkdansringen verksamhetsområden. Tack vare stort frivilligarbete har detta resulterat i ett omfattande utbildningsmaterial och ett flertal böcker. Material har getts ut såväl på Folkdansringen eget förlag, som i samarbete med andra förlag och institutioner.
 • Genom enskilda medlemmars engagemang förnyar och utvecklas folkmusiken och dansen. Ett kontinuerligt arbete pågår med att dokumentera de danser som dansas.
 • En fortlöpande forskning pågår för att dokumentera det folkliga dräktskicket i olika delar av vårt land. På många håll i landet sker också ett samarbete med olika hemslöjdsorganisationer.

Samverkan med andra inom genren

 • Tillsammans med andra organisationer inom folkmusiken och folkdansen utvecklas en handlingsplan för genren.

Brett kontaktnät med omvärlden

 • Folkdansringen är en aktiv och drivande part i samarbetsnämnden för folklig dans och i amatörkulturens samrådsgrupp ax samt arbetar aktivt med att studieförbundet Kulturens.
 • Utbytesverksamhet och resor är populärt bland Folkdansringen föreningar. Årligen sker turnéer med deltaganden i folkdans- och folkmusikfestivaler både inom och utom landet. Medlemmarna lägger ner stort engagemang i att söka finansiering av denna verksamhet. Resmålen varierar, men genom goda internationella kontakter sker utbyten över hela världen. Dessa festivaler, stämmor och även konferenser ger rika möjligheter att träffa människor, få del av deras kultur och dela med sig av sin egen. Detta skapar en grund för förståelse över alla gränser.
 • Folkdansringen är medlem av flera olika internationella organisationer. I det nordiska samarbetet arbetar vi i NORDLEK – de nordiska folkdans- och folkmusikorganisationernas samarbetsorganisation. Utanför Norden sker samarbetet i CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) som är en internationell festival – och folkkulturorganisation.

Sammanfattningsvis vill riksstyrelsen att Folkdansringen under åren framöver aktivt diskuterar Kulturpolitiska frågor. I dessa samtal kommer arbetet med att ta fram en handlingsplan för Folkmusik och dans att ge värdefulla bidrag.

Det är också angeläget att distrikt och föreningar på olika sätt får möjlighet att föra denna diskussion. En lämplig form är att inom ramen för Kulturens bildningsverksamhet bedriva ett kulturpolitiskt folkbildningsarbete. Tidningen Hembygden och våra egna hemsidor är andra forum för denna debatt. Riksstämman 2012 bör också erbjuda utrymme för debatt som en avstämning i arbetet med ett kommande kulturpolitiskt program.

Det finns många frågor som behöver diskuteras, exempelvis hur Folkdansringen skall förhålla sig till det svenska kulturarvet, vilka områden som Folkdansringen skall utveckla och vilka som skall prioriteras. Men också i arbetet med att påverka hur det immateriella kulturarvet skall bevakas måste Folkdansringen spela en aktiv roll. Allt detta kan ske inom ramen för en aktiv kulturpolitisk debatt.

Kontakta oss

Torggatan 3
112 65 Stockholm

Tel: 08-695 00 15 (mån – tors 10:00 – 15:00) OBS! Under juni, juli och augusti varierar kansliets öppettider,

Fax: 08-695 00 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kort om Folkdansringen

Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen

Start | Kulturpolitiskt program