Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor » Erik Ströms Hedersgåva

Eric Ström ur tidskriften Hembygden 1947 nr 5-6

Eric Ströms Hedersgåva

Eric Ströms Hedersgåvas stipendium ska i första hand stimulera ledar- och försöksverksamhet bland personer med funktionsnedsättning av olika slag, som genom Svenska Folkdansringens verksamhet kan beredas en inspirerande kontakt med medmänniskor och ökad kunskap om svensk folklore.

Om fonden

För att hylla Svenska Folkdansringens hedersordförande Eric Ström på hans 80-årsdag 5 juli 1981 instiftade riksstyrelsen Eric Ströms Hedersgåva.

Bidra till fonden

Bidra gärna till fonden för att möjliggöra fler stipendier till ledare för och/eller försöksverksamhet bland personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Hitta swishnummer och kontaktuppgifter till kansliet på annat ställe här på sidan för att ge en gåva.

Stipendium ur fonden

Ett eller flera stipendier delas ut till verksamhet inom Folkdansringen för att bereda en inspirerande kontakt med medmänniskor och ökad kunskap om svensk folklore för personer med funktionsnedsättningar. (Stipendiernas storlek och antal fastställs årligen av Verkställande utskottet.)

Sök stipendium så här:

  1. Ansök per epost eller brev till Verkställande utskottet i Svenska Folkdansringen. Ansökan sänds till rikskansliet
  2. Skriv namnet på fonden som ansökan gäller
  3. Ange namn på ledare eller förening och kontaktuppgifter
  4. Beskriv verksamheten som bedrivs eller den verksamhet som är tänkt att startas
  5. Motivera kort vad stipendiet ska bidra till

Stadgar för fonden

Svenska Folkdansringens stadgar för Eric Ströms Hedersgåva (pdf)

Fastlagda vid riksstyrelsens möte 1981-11-07–08
Reviderade vid riksstyrelsens möte 1995-05-19—20

Hedersgåvan utgörs av ett grundbelopp på 20.000:- kronor. Beloppet kan ökas genom frivilliga bidrag.

§ 1 Upplupen ränta läggs till kapitalet.

§ 2 Av den upplupna räntan kan årligen upp till 75 % användas till utbetalning av ett eller flera stipendier.

§ 3 Stipendium skall i första hand stimulera ledar- och försöksverksamhet bland handikappade av olika slag, som genom Folkdansringens verksamhet kan beredas en inspirerande kontakt med medmänniskor och ökad kunskap om svensk folklore.

§ 4 Fonden förvaltas av riksstyrelsens verkställande utskott (VU). Stipendiernas antal och storlek bestäms årligen av VU.

§ 5 Ansökan om medel ur fonden skall ställas till VU.

§ 6 Fondens räkenskaper förs separat av rikskassören. Räkenskapsåret sammanfaller med organisationens räkenskapsår. Revision görs av Folkdansringens revisorer samtidigt med organisationens revision.

§ 7 Upplysningar om hedersgåvans användning och tid för ansökan om stipendier skall lämnas i Hembygden och Riks-Nytt

§ 8 I händelse av Folkdansringens upplösning tillfaller fondens medel samma förmånstagare som Folkdansringens egna tillgångar

Ge en gåva

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen?

Bidra till Folkdansringens verksamhet genom någon av våra fonder.

Swish 123 288 23 48

Kontakta rikskansliet för gåvokort och fondval, och om du hellre vill betala till bankkonto.