Folkdansringen

Folkdansringen Dalarna

tidigare    Dalarnes Hembygdsring

 


 

 

Hem

Föreningar

Kalendarium

Dalaringen

Polskuppdans

Kontakt

Förlaget

Ungdomsfonden


 

                                       Välkommen till Folkdansringen Dalarna                 Folder

 

Folkdansringen Dalarna, distrikt av Svenska Folkdansringen, är en organisation för alla åldrar vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt att föra vidare svensk folklig kultur.

Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång, klädskick, hantverk, matkultur, folktro, seder och bruk. Verksamheten bedrivs under kamratliga och sunda former vilket främjar kontakten mellan olika åldrar samt skapar förståelse för olika folk och deras kultur.

Folkdansringen Dalarna (distriktets) uppgift är bland annat:

  • Att inom sitt distrikt (landskapet Dalarna) verka för sammanhållningen mellan föreningar som tillhör riksorganisationen Svenska Folkdansringen.
  • Att tillvarata och främja föreningarna intressen, bland annat genom utbildning av ledare.


Enskilda föreningar i Dalarna
Runt om i Dalarna finns ett tjugotal föreningar med sammanlagt ungefär 1000 medlemmar anslutna till Svenska Folkdansringen.

Medlemstidningen ”Dalaringen”
4 gånger per år utger Folkdansringen Dalarna medlemstidningen Dalaringen

Dokumentation av bygdekultur
Folkdansringen Dalarna har genom åren gjort och gör fortlöpande ett stort arbete kring dokumentation av bygdekulturen i Dalarna,
i första hand gällande dans, musik och dräkter.

Polskmärkesuppdansning
Folkdansringen Dalarna tillsammans med Folkdansringen Jämtland/Härjedalen organiserar årligen Polskmärkesuppdansningen. Under 2014 kommer uppdansningen att arrangeras av Jämtland/Härjedalens distrikt.